ลงทะเบียน Online

ขั้นตอนที่ 1: กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันตัวตน

เลขที่บัญชี: * ตัวเลข 6 หลัก เช่น 123456
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน: *
ระบุอักษรตามรูปทางขวา (CAPTCHA): * Refresh
ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ
1. ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” ) โดยทันทีที่ผู้ใช้บริการได้เปิดเข้ามาใช้บริการข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงผูกพันในข้อความใดๆ ตามที่จะได้ปรากฏดังต่อไปนี้ ถ้าหากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ณ ที่นี้ ขอให้ท่านยุติการใช้บริการเว็บไซต์นี้ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิก หรือกระทำการใดๆในเนื้อหาของข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ได้
2. ผู้ใช้บริการจะต้องกำหนดรหัสประจำตัว (User ID/Username) และรหัสผ่าน (Password/PIN) ด้วยตนเองเพื่อใช้ในการขอรับบริการต่างๆ ที่มีการให้บริการอยู่บนเว็บไซต์นี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้
3. ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password/PIN) ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบ และตกลงให้รหัสผ่านที่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นรหัสผ่านสำหรับการใช้บริการที่มีผลผูกพันผู้ใช้บริการทุกประการ ผู้ใช้บริการทราบดีว่ารหัสผ่าน (Password) นี้เป็นข้อมูลลับเฉพาะซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษาไว้และมิให้บุคคลอื่นใดล่วงรู้โดยเด็ดขาดรวมทั้งบริษัท
4. การกระทำการใดๆ โดยบนเว็บไซต์นี้ หากกระทำโดยใช้รหัสประจำตัว (User ID/Username) และรหัสผ่าน (Password/PIN) ของผู้ใช้บริการและตรงตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้แล้ว ผู้ใช้บริการยอมให้ถือว่าการกระทำนั้นมีผลสมบูรณ์ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในเอกสารใดๆ อีกและยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ผู้ใช้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำทุจริตดังกล่าว โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดหรือบกพร่อง หรือความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้น และผู้ใช้บริการจะไม่นำไปเป็นข้ออ้างยืนยัน และ/หรือใช้เป็นหลักฐานโต้แย้งหรือฟ้องร้องต่อสู้กับบริษัทแต่ประการใดทั้งสิ้น
5. ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบการติดต่อสื่อสารของบริษัท หรือของผู้ใช้บริการ หรือของผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ระบบไฟฟ้า ระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเว็บไซต์นี้ชำรุดขัดข้อง อยู่ระหว่างการซ่อมแซม หรือปิดระบบชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษา เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบแต่ประการใด
6. ผู้ใช้งานจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ และจะไม่ใช้เว็บไซต์ ในลักษณะใดๆ ก็ตามซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้ไร้ซึ่งความสามารถ หรือทำให้เว็บไซต์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ต้องเสียหาย หรือทำให้เกิดการรบกวนการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลอื่นใด นอกจากนี้ผู้ใช้บริการจะต้องไม่พยายามเข้าสู่เว็บไซต์ รายการธุรกรรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) ทำลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) หรือวิธีการอื่นใด
7. เว้นแต่จะถูกจำกัดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้ บังคับอยู่ในขณะนั้น ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่บริษัทรวบรวมได้จากเว็บไซต์นี้ อาจถูกใช้และถูกเปิดเผยต่อบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุอยู่ในมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการของบริษัท
8. ข้อมูลทั้งหมดที่บริษัทได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอต่อผู้ใช้บริการตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลที่บริษัทได้พยายามจัดหามาด้วยความระมัดระวังจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในแวดวงธุรกิจค้าหลักทรัพย์ว่ามีความน่าเชื่อถือในระดับสูง แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า บริษัทได้รับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมดดังกล่าวนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และน่าเชื่อถือแต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลาทั้งนี้บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความบกพร่อง ใดๆของข้อมูลดังกล่าวและไม่จำต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการได้ใช้ข้อมูลของบริษัทในเว็บไซต์นี้
9. การนำเสนอข้อมูลตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ บริษัทมิได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสนอขายหรือเชิญชวนให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ ตราสารการลงทุน หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ หรือเป็นการให้บริการให้คำปรึกษาในด้านการลงทุน อัน เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตามทางค้าปกติของบริษัทแต่อย่างใด
10. บริษัทเป็นเจ้าของโดยถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในเว็บไซต์นี้ทั้งหมด และหมายรวมถึงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิในฐานข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ และห้ามมิให้บุคคลใดกระทำการละเมิดโดยการลอกเลียน การทำซ้ำ ดัดแปลง จำหน่ายจ่ายแจก หรือ นำไปตีพิมพ์ และ/หรือทำการโฆษณาด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเสียก่อน หากผู้ใดทำการละเมิดลิขสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของ และสิทธิใดๆ ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีสิทธิที่จะทำการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลดังกล่าวได้
11. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการกำลังเปิดเว็บไซต์เพื่อใช้บริการข้อมูลของบริษัท และทำการออกจากเว็บไซต์โดยวิธีการผ่านการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทในทันที หรือกรณีผู้ใช้บริการกระทำการผิดต่อคำเตือนและข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์ตาม ที่กำหนดไว้นี้จนเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น
12. กรณีหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นกับบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการได้เข้ามาใช้บริการในฐานข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทนี้ ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันที่จะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว และจะไม่ทำการเรียกร้องหรือใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาคืนจากบริษัทลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ กรรมการ และ/หรือบุคคลใดที่เป็นตัวแทนของบริษัทแต่อย่างใด อีกทั้งตกลงที่จะทำการป้องกัน หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ กรรมการ และ/หรือบุคคลใดที่เป็นตัวแทนของบริษัทหลุดพ้นจากการรับผิดต่อ บุคคลภายนอก ที่จะทำการเรียกร้อง ทวงถาม หรือเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใดๆ อันเนื่องมาจากการกล่าวอ้างถึง หรือเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ของผู้ใช้บริการเอง
13. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ รวมทั้งเนื้อหาที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์นี้ หรือการบอกเลิกสัญญานี้ หรือการยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใดๆของเว็บไซต์ ทั้งนี้การแก้ไข เปลี่ยนแปลง บอกเลิกหรือยกเลิกดังกล่าว บริษัทจะสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องระบุสาเหตุ และไม่จำต้องมีการแจ้งให้ผู้ใช้งานรับทราบล่วงหน้าด้วย
14. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการของเว็บไซต์ได้โดยการแจ้งต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด
15. เงื่อนไขและข้อกำหนดของการใช้เว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ข้อบังคับของบทบัญญัติแห่งกฎหมายในราชอาณาจักรไทย โดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย
หมายเหตุ: กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
BACK TO TOP